Projektinformation från ordföranden

I slutet av 2015 insåg styrelsen för vår landsbygdsförening, att vi inte skulle komma i fråga för stöd av det statliga stödprogrammet för fiberutbyggnad på landsbygden.

Efter mer än 3 års förgäves väntan på Länsstyrelsens beslut beslöt föreningen vid ett medlemsmöte i april att sluta vänta och genomföra utbyggnaden av fiber i Liatorps område med finansiering på annat sätt än genom statligt stöd. Målsättningen för detta beslut var att projektet skall vara genomfört under 2016.

För att klara målsättningen att genomföra vårt projekt under 2016 har vi som enda förening i Älmhults kommun redan satt igång grävarbetet och fiberblåsningen utanför tätort. Detta har varit möjligt enbart tack vare att vi (av tidsskäl) inte genomfört offentlig upphandling av entreprenaden. Vårt beslut innebar att vi inte längre kan få statligt stöd, vilket redan tydligt framgått av Länsstyrelsens prioriteringsregler.

Som bekant blev Länsstyrelsens första beslut avslag för alla Älmhults föreningars stödansökningar. Älmhults kommun har nu insett, att det kommer att dröja en längre tid, innan (eller om) några ev. stödpengar kan tilldelas föreningarna i kommunen. Därför har nu Kommunen beslutat att lämna byaföreningarna borgenslån för att kunna komma igång med projektarbetet i väntan på beslut av Länsstyrelsen. Villkoret för att komma ifråga för borgenslånen är dock att offentlig upphandling genomförs.

Pga vårt beslut att starta vårt projekt omgående och utan offentlig upphandling blir konsekvensen av kommunens beslut, att vi nu är avstängda från inte bara det statliga stödet utan även det kommunala erbjudandet.

Tack vare ett erbjudande om ett villkorslån av Ingvar Kamprad har föreingen nu säkrat finansiering av huvuddelen av vårt område. Vi har dock tvingats införa en kostnadsbegränsning för att hålla budgeten inom rimliga kostnadsgränser. Den begränsning, som införts, är samma som ElmNet tillämpat i centralorten nämligen 50 % anslutning till en väg eller gata.

Föreningen jobbar nu med frågan, om hur vi skall lyckas få med alla på tåget inkl. de som faller utanför kostnadsbegränsningen. Enligt uppgift kommer ElmNet under hösten att utreda hur hanteringen av ”vita fläckar” på kartan skall kunna anslutas. De fastigheter i föreningen, som nu hamnat över kostnadsgränsen (i dagsläget enbart fastigheter öster om järnvägen), får alltså ha tålamod ytterligare en tid i väntan på anslutning i likhet med alla övriga föreningar i Älmhults kommun.

En första del av vårt vårt projekt har nu genomförts med grävning och fiberblåsning. Efter semestern fortsätter vi planenligt med

 1. Samförläggning med EON sträckan Månsboda- Holkhult
 2. Grävning Bästerås- Holkhult-väg 124
 3. Grävning Ugnhult
 4. Samförläggning väg 124 Bölsnäs
 5. Grävning Bölsnäs
 6. Grävning Kateboda och Björnhult

Återkommer löpande med information om hur jobbet framskrider.

Med vänlig hälsning

Bengt

Information från ordförande till landsbygdsföreningen

Det har väl inte undgått någon av våra medlemmar att ingen fiberförening i Älmhults kommun tilldelades något statligt stöd. Ett negativt besked, som berör över 400 fibersugna fastighetsägare i kommunen.

Förutsättningarna för att få stöd i en senare utdelningsrunda ser inte hellre så ljusa ut. De kvarvarande ansökningarna betingar ett värde på 69 Mkr och Jordbruksverket har kvar ca 32 Mkr att dela ut till Kronobergarna. Det är lätt att inse att sannolikheten att få stöd i nästa omgång är ganska liten(mindre än 50 %). Efter det finns det inga pengar alls kvar fram till landsbygdsprogrammets sluttid 2020.

Den information vi fått från ElmNet (kommunen) är att man vill avvakta med beslut för kommunalt stöd tills man uttömt möjligheterna att få statligt stöd. Först i det läget att inget stöd alls medges till kommunens föreningar kan kommunen överväga att gå in med kommunalt stöd. Alla inser att det kommer att dröja avsevärd tid innan denna process genomlidits.

Vi har nu tröttnat på att vänta det ena året efter det andra utan något resultat.

Från en ekonomisk analys av vårt område insåg vi, att vi med egen finansiering kunde genomföra en väsentlig del av området med ett begränsat underskott. Vi kunde enligt kalkylen kanalisera upp till ca 75 % av samtliga medlemsfastigheter.

Genom ett generöst erbjudande från Ingvar Kamprad förbättrades ytterligare läget för en finansiering utan stöd. Ett villkorat lån har beviljats föreningen. Föreningen lånar ett belopp och blir återbetalningsskyldiga, om vi får t.ex kommunalt stöd. Om inte något offentligt stöd alls tilldelas beviljas återbetalningsfrihet för lånet. IKANO med fasighetschef Birger Hyll ansvarar för administrationen av vårt avtal och för lånet.

Att vi nu i år kan genomföra en stor del av Liatorps fiberförenings område skapar naturligtvis intrycket av, att vi övergivit de som råkar bo i fastigheter med långa grävavstånd. Så är dock inte fallet. För att föreningarna i Älmhults kommun skall kunna komma igång i avvaktan av senare stödbeslut, kan kommunen eventuellt erbjuda (kräver beslut av kommunstyrelse och ev. kommunfullmäktige) temporära kommunala lån till föreningarna. Hur vi, som ju har ”tjuvstartat” utan att invänta ev. stödbeslut, kan och får utnyttja detta erbjudande, har ännu inte diskuterats. Här får vi först invänta kommunens ställningstagande i ärendet. Styrelsen bevakar och driver alla möjligheter, som vi kan utnyttja, för att hela föreningen kan förses med fiber.

Med vänlig hälsning
Bengt Sinner

Grävstart på landsbygden

Som ni alla säkert vet så har ingen fiberförening i Älmhults kommun tilldelats statligt stöd. Ni vet även att Föreningen vid ett extra medlemsmöte har beslutat genomföra kanalisationen för vårt område under 2016 med vissa kostnadsrestriktioner.

När det nu är klarlagt att vi inte får statligt stöd, startar vi upp kanalisationsarbetet inom kort. I avvaktan kommunens beslut i frågan om kommunenes agerande för de föreningar som inte fått statligt stöd, börjar vi med att först genomföra en etapp av området. Under genomförandet av denna bör kommunen hinna ta ställning till sitt agerande i frågan. Själv tror jag på ett välvilligt besked från kommunen.

Men oavsett kommunens beslut kommer vi att genomföra den uppgjorda planen till fullo. Nämligen att fiber skall vara levererat under 2016.

Arbetet kommer att börja ganska omgående, och därför kommer vi att debitera ut 20.000 kr i insats inom kort till de i etapp 1 aktuella fastigheterna.

Etappen 1 utgörs av Gölshult, Regnhult, Strängarås, Holkhult samt Ugnhult.

Vår kalkyl siktar på en totalkostnad på 23.000 kr/medlem, men för att säkerställa föreningens likviditet under genomförandet tar vi ut totalt 25.000 kr/ fastighet. Eftersom vi redan tagit in 5000 kr så återstår att fakturera 20.000 kr/fastighet.

Jag återkommer med mera information löpande om hur jobbet framskrider.

Med vänlig hälsning

För Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk förening

Bengt Sinner
ordförande

Årsmöte Kallelse

Årsmöte med Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk förening
och
Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ekonomisk förening

Tid och plats: 2016-05-10 kl. 18.00 i församlingshemmet, Värpeshultsvägen Liatorp.

Kallade är de som tecknat fullständigt anslutningsavtal med Liatorp Fiber och som därmed är medlemmar i någon av de ekonomiska föreningarna. Andra intresserade är välkomna att delta men saknar rösträtt på årsmötet.

Underlag för årsmötet kommer att utsändas separat i god tid före mötet. Dagordning och verksamhetsberättelse kommer även att läggas upp på hemsidan http://www.liatorpfiber.se samt delas ut i samband med mötet.

Liatorp 2016-04-14
Styrelsen

Femte generationen mobilnät

Den femte generationen är på g, det blir 5G. Härligt, då kommer det gå snabbare att surfa när man inte är hemma. Men är det värt att vänta på 5G istället för fiber? Vårt svar är nej, och så här svarar experterna:

4: Bör man invänta 5g i stället för fiber?

Nej, svarar alla tre.

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.

– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.

Här kan du läsa artikeln: http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Information inför extra medlemsmöte för landsbygdföreningen 2016-04-12

Inledning

Denna information är ett underlag för det extra medlemsmöte, som jag har kallat till. Med detta möte önskar styrelsen få medlemmarnas godkännande för vår plan att utan statliga stöd genomföra kanalisationen i vårt område i år.

Denna information har även gått ut per mail till alla berörda medlemmar i landsbygdföreningen.

Bakgrund

Efter 2 års utredande har Jordbruksverket kommit fram till villkoren för de statliga stöden. Vem som får stöd tilldelat bestäms av en prioriteringslista. Föreningen har analyserat våra chanser att få tilldelning i de närmaste tilldelningsomgångarna och har dragit slutsatsen att vi kommer att få vänta ett antal år på att få stöd tilldelat.

Målsättning

Styrelsens ambition och målsättning är därför, att under 2016, påbörja kanalisatonsarbetet i vårt område utan att invänta Länsstyrelsens beslut om statliga stöd.

Avsikten med att inte vänta är främst att inte missa samförläggning med EON’s planerade kabelnedläggning på ca 2,5 km. Detta arbete skall genomföras under 2016 och ge en besparing på ca 100 tkr.

En annan anledning är att när de statliga stöden väl släpps, blir det slagsmål om entreprenörer och priset stiger.

Konsekvenser av denna målsättning

 • Vi diskvalificeras för statliga stöd, eftersom vi inte hinner genomföra offentlig upphandling.
 • Vi slipper då kostnaden för Länsstyrelsens krav på ett lånelöfte av banken på 1,5 Mkr som måste gälla under hela projekttiden. Detta lånelöfte kommer att kosta oss ca 15 tkr/år.
 • Vi börjar få fiber installerad i år.
 • Vi vet inte i nuläget, hur kommunen kommer att agera, om en eller flera av kommunens föreningar inte får stöd. Tidigast i juni kanske vi kan få något besked. Att avvakta beslut om projektstart till dess äventyrar genomförandet i år.
Vilket är alternativet?

Alternativet är att invänta besked (i maj-juni) om tilldelning av stöd.Konsekvenser av detta alternativ:

 • Vi får en försening av införandet av bredband till vårt område med 1 till 4 år.
Styrelsens förslag till hantering av situationen

Punkt 1. Vi kontrakterar entreprenör nu (och får ett lägre pris än om vi väntar)

Punkt 2. Kanalisationsarbetet kan starta efter semestern. Vi har offerter klara och utvärderade.

Punkt 3. Hur kommunen kommer att agera mot föreningar, som inte kommer med i första stödtilldelningen kommer vi kanske att få veta, innan vi påbörjar vårt grävjobb. Då finns tid till omplanering av vårt projekt.

Punkt 4. Vi begär insats av medlemmar efter hur installationen görs. Efter hand som grävningen fortskrider får flera betala sina insatser.

Punkt 5. Vi tvingas kanske tillämpa ElmNet´s ursprungliga regler för, när vi inte kan gräva fram till någons fastighet. Minimum 50 % anslutning på en gata/väg.

Punkt 6. Får vi ingen finansieringshjälp måste vi hantera ett underskott på ca en halv miljon kronor.

Kommentarer

Antagandet ovan om inget stöd alls från någon instans är inte i enlighet med ElmNets intentioner. ElmNets målsättning är att alla skall få möjlighet att få bredband. Med den positiva inställning som jag vet att ElmNet har, så är jag optimistisk till, att vi vid mitten av året kan få klarhet i, hur hela vårt område skall kunna anslutas, vilket ju är vår övergripande målsättning. Men genom att starta nu har vi inte tappat tempo och kan utnyttja samförläggning med EON. Denna är nödvändig för vår finansiering.

Alla inser att vi inte utan stöd kan komma till samma gynnsamma situation som boende i Älmhults centralort, där de anslutna får anslutning för en insats på 20.000 kr. Utan insats från ElmNet får vi också inrikta oss på att också stå ut med en högre månadsavgift.

Bäste medlem!

Vill vi ha fiber inom snar framtid måste vi agera på egen hand, men anpassa oss efter hand som ny information från kommunen kommer fram.

Väl mött 12/4 allesammans.

Bengt Sinner
ordförande

Kallelse till extra medlemsmöte för landsbygdföreningen

Denna kallelse har även utgått per mail till alla berörda.

Styrelsen har utarbetat ett förslag till handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Liatorps landsbygd utan statligt stöd. För att informera om, diskutera och överenskomma om denna plan kallas du som medlem i landsbygdföreningen till ett Extra medlemsmöte 12/4 2016 kl 19.00.

Agenda:
Uppstart av kanalisationen i vårt område

Inom någon dag kommer jag att återkomma till er med en detaljerad information om planen och innebörden av denna.

Välkomna alltså till
Församlingshemmet i Liatorp 12/4 kl. 19.00
Värpeshultsvägen 20

Bengt Sinner
Ordförande

Status

Det har varit tyst från oss ett tag. Därmed inte sagt att vi inte jobbar. Mycket dividerande fram och tillbaka mellan möjliga lösningar för landsbygden. Preliminärt har vi bokat in årsmöte den 10 maj för båda föreningarna. Innan det blir spikat är det några frågetecken som behöver redas ut, efter det skickar vi kallelse som vanligt per mail och här på hemsidan.

Läget för våra föreningar

1. Situation för landsbygdsföreningen

Efter mer än två års behandling av Jordbruksverket och EU av vilka regler som skall gälla för fiberutbyggnaden i Sverige, har nu slutligen Jordbruksverket bestämt sig. Eftersom myndigheten hela tiden varit varse de starka begränsningarna i resurstilldelningen, så har man valt att använda ett prioriteringssystem för stödtilldelningen. De slutligen valda reglerna är synnerligen ogynnsamma för vår förening.

Styrelsens tolkning av regelverket är nu, att föreningen inte alls under stödperioden kommer att kvalificera sig för att få stöd tilldelat.

Styrelsen har därför genomfört en kostnadsanalys med målsättning att dokumentera förutsättningarna för att genomföra kanalisation utan stöd från Jordbruksverket. Vi har även utarbetat en tänkbar finansieringsplan.

Resultatet av analysen är att det är möjligt att genomföra projektet utan stöd från Jordbruksverket.

Inte oväntat så leder kalkylen till att medlemmarnas insatser inte räcker till att täcka kanalisationskostnaderna. Ett underskott uppstår.

Resultatet har presenterats för ElmNets styrelse, där vi i siffror visar, vilka underskott som uppkommer. Föreningsstyrelsens förhoppning är att Älmhults kommun skall inse föreningens belägenhet och att vi skall kunna komma överens om en för båda parter acceptabel lösning.

Det är styrelsens bestämda intention att påbörja kanalisationen under innevarande år.

Därför är det angeläget att snabbt komma igång med förberedelserna för detta. Det är också angeläget med en snabb och välvillig behandling av ElmNet och kommunstyrelsen. Det kommer att avgöra, vilket pris vi kommer till för var och en av oss.

Eftersom vi i slutändan vill komma till lika medlemsinsats i hela Liatorp oberoende av om man bor i tätorten eller på landsbygden, så kan vi i dagsläget inte säga vad den slutliga insatsen kommer att bli.

2. Situation i tätorten

Kanalisationen i tätorten har nu framgångsrikt slutförts. Det slutliga ekonomiska utfallet av projektet är ännu inte helt klart, men det står klart, att vi inte har behövt utnyttja hela den av medlemmarna inbetalda insatsen. Föreningen hade som referens för insatsen valt att följa den i Älmhults tätort valda storleken nämligen 25.000 kr och denna summa är den som våra föreningsmedlemmar betalat, När vi nu har nästan alla fakturor betalda, så har vi således ett överskott på ca 2.500 kr/medlem, som ju tillhör medlemmarna.

På vilket belopp vi hamnar efter alla förhandlingar med ElmNet och EON är i dag inte möjligt att säga. Men vår utgångspunkt är fortfarande, att vi utanför Älmhults tätort inte skall behöva betala mer än invånarna där. Insatsen har ju där raskt fallit från de ursprungliga 25.000 kr till nu 19.900 kr.

Pga. att de nu så omvälvande planändringarna tillkommit, kommer jag att återkomma tätare med mera information.

Alla är välkomna med synpunkter eller frågor till mig eller någon annan i styrelsen. Helst med mail till info@liatorpfiber.se. Men ni får gärna ringa också.

Mvh

Bengt Sinner
Ordförande

Nya fastighetsägare

Nya fastighetsägare hälsas välkomna att ansluta till fiberföreningen.

Priset för en anslutning kan inte fastställas i förväg, utan vi måste ta fram en offert i varje enskilt fall. Priset kan därför i fortsättningen variera från fall till fall beroende på, vilka möjligheter som föreligger att hitta en anslutningspunkt.

Priset kommer dock inte understiga den insats, som nuvarande medlemmar slutligen kommer att betala.

Nätavgiften

Vid ElmNets styrelsemöte den 30 november beslutades att service- och distributionsavgiften gentemot byanäten sätts till 32 kr + moms (=40 kr) per månad och medlem med någon form av aktivt tjänsteabonnemang. Avgiften gäller för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31. Avgiften kommer även fortsättningsvis att faktureras kvartalsvis i efterskott.

För er kännedom så är ”Nätavgiften” för ElmNets egna kunder inom Älmhults tätort 64 kr + moms (=80 kr) per månad. Wexnet debiterar 150 kr inkl moms per månad och Ljungby Energi debiterar 260 kr inkl moms per månad.

Inbjudan till medlemsmöte/informationsträff för tätortsföreningen Älmhult- Liatorp Fiber 2 Ekonomisk förening

Tors 10 december kl.18.30 i Liatorps Församlingshem

Fiberinstallationerna i tätorten är inne i sin slutfas. Vi har bjudit in John-Arne Sandström, ElmNet, och Pelle Björkman, Delta Data. De kommer att informera om hur vi köper de olika tjänsterna Bredband, TV, telefon samt vilken utrustning som behövs för att använda dessa tjänster.

Program

 • Information om det aktuella läget.
 • John-Arne Sandström, ElmNet ang frågor kring tjänsteleverantörerna.
 • Pelle Björkman, Delta Data ang uppkoppling och erforderlig utrustning inne i fastigheten
 • Tillfälle till frågor

Välkommen!
Styrelsen