Information inför extra medlemsmöte för landsbygdföreningen 2016-04-12

Inledning

Denna information är ett underlag för det extra medlemsmöte, som jag har kallat till. Med detta möte önskar styrelsen få medlemmarnas godkännande för vår plan att utan statliga stöd genomföra kanalisationen i vårt område i år.

Denna information har även gått ut per mail till alla berörda medlemmar i landsbygdföreningen.

Bakgrund

Efter 2 års utredande har Jordbruksverket kommit fram till villkoren för de statliga stöden. Vem som får stöd tilldelat bestäms av en prioriteringslista. Föreningen har analyserat våra chanser att få tilldelning i de närmaste tilldelningsomgångarna och har dragit slutsatsen att vi kommer att få vänta ett antal år på att få stöd tilldelat.

Målsättning

Styrelsens ambition och målsättning är därför, att under 2016, påbörja kanalisatonsarbetet i vårt område utan att invänta Länsstyrelsens beslut om statliga stöd.

Avsikten med att inte vänta är främst att inte missa samförläggning med EON’s planerade kabelnedläggning på ca 2,5 km. Detta arbete skall genomföras under 2016 och ge en besparing på ca 100 tkr.

En annan anledning är att när de statliga stöden väl släpps, blir det slagsmål om entreprenörer och priset stiger.

Konsekvenser av denna målsättning

  • Vi diskvalificeras för statliga stöd, eftersom vi inte hinner genomföra offentlig upphandling.
  • Vi slipper då kostnaden för Länsstyrelsens krav på ett lånelöfte av banken på 1,5 Mkr som måste gälla under hela projekttiden. Detta lånelöfte kommer att kosta oss ca 15 tkr/år.
  • Vi börjar få fiber installerad i år.
  • Vi vet inte i nuläget, hur kommunen kommer att agera, om en eller flera av kommunens föreningar inte får stöd. Tidigast i juni kanske vi kan få något besked. Att avvakta beslut om projektstart till dess äventyrar genomförandet i år.
Vilket är alternativet?

Alternativet är att invänta besked (i maj-juni) om tilldelning av stöd.Konsekvenser av detta alternativ:

  • Vi får en försening av införandet av bredband till vårt område med 1 till 4 år.
Styrelsens förslag till hantering av situationen

Punkt 1. Vi kontrakterar entreprenör nu (och får ett lägre pris än om vi väntar)

Punkt 2. Kanalisationsarbetet kan starta efter semestern. Vi har offerter klara och utvärderade.

Punkt 3. Hur kommunen kommer att agera mot föreningar, som inte kommer med i första stödtilldelningen kommer vi kanske att få veta, innan vi påbörjar vårt grävjobb. Då finns tid till omplanering av vårt projekt.

Punkt 4. Vi begär insats av medlemmar efter hur installationen görs. Efter hand som grävningen fortskrider får flera betala sina insatser.

Punkt 5. Vi tvingas kanske tillämpa ElmNet´s ursprungliga regler för, när vi inte kan gräva fram till någons fastighet. Minimum 50 % anslutning på en gata/väg.

Punkt 6. Får vi ingen finansieringshjälp måste vi hantera ett underskott på ca en halv miljon kronor.

Kommentarer

Antagandet ovan om inget stöd alls från någon instans är inte i enlighet med ElmNets intentioner. ElmNets målsättning är att alla skall få möjlighet att få bredband. Med den positiva inställning som jag vet att ElmNet har, så är jag optimistisk till, att vi vid mitten av året kan få klarhet i, hur hela vårt område skall kunna anslutas, vilket ju är vår övergripande målsättning. Men genom att starta nu har vi inte tappat tempo och kan utnyttja samförläggning med EON. Denna är nödvändig för vår finansiering.

Alla inser att vi inte utan stöd kan komma till samma gynnsamma situation som boende i Älmhults centralort, där de anslutna får anslutning för en insats på 20.000 kr. Utan insats från ElmNet får vi också inrikta oss på att också stå ut med en högre månadsavgift.

Bäste medlem!

Vill vi ha fiber inom snar framtid måste vi agera på egen hand, men anpassa oss efter hand som ny information från kommunen kommer fram.

Väl mött 12/4 allesammans.

Bengt Sinner
ordförande