månadsarkiv: januari 2018

Kallelse till extra föreningsstämma för Älmhult-Liatorp Fiber Ek För i likvidation (Landsbygden)

Hej medlem i landsbygdsföreningen.

Här kommer likvidatorns (Marie Olofsson) slutrapport och kallelse till en presentation av densamma.

Efter detta möte är vår fiberförening upphörd.

Föreningens styrelse vill önska er alla stor nytta och glädje av fiberinstallationen.

 

Bengt Sinner (ordförande)

 

 

Till andelsägare i Älmhult-Liatorp Ek För 769626-2067

I egenskap av föreningens likvidator kallar jag till föreningsstämma för Älmhult-Liatorp Fiber Ek För 769626-2067 måndagen den 5 februari kl 18:30 i Församlingshemmet i Liatorp.

Detta är det avslutande mötet som ska hållas i föreningen för att behandla styrelsens avgåenderedovisning för tiden 1 januari – 20 juni 2017 och slutredovisning/årsredovisning för tiden fram till likvidationens avslutande den 15 januari 2018. Dessa handlingar bifogas i mailet. Underskrivna original kommer att finnas tillgängliga vid mötet.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt anmälan av sekreterare vid stämman
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens avgåenderedovisning för tiden 2017-01-01 – 2017-06-20
 7. Beslut om godkännande av avgåenderedovisningen per 2017-06-20
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Föredragning av likvidatorns slutredovisning/årsredovisning för 2017 och likvidationstiden.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens likvidator
 11. Stämman avslutas

Utskiftning av eget kapital har gjorts i förhållande till inbetalda insatser varvid de medlemmar vars insats var 25 000 kr har fått 25 234:60 kronor sig tillgodo och de med 5 000 kr i insats fått 5 046:92 kr. Det innebär att medlemmarna har gjort vinst vid avyttring av andel i ekonomisk förening om 234 resp 46 kr.

Utskiftning av föreningens tillgångar har gjorts varvid de 51 medlemmarna fått sina insatser utbetalda genom delbetalning till ElmNet AB för anslutningsavgift och genom utbetalning till respektive konto som medlemmarna uppgett till föreningen. Föreningen har i samband med föreningens avslutande 45 medlemmar som betalat 25 000 kr vardera i insats och 6 medlemmar som betalat 5 000 kr vardera i insats.

Utbetalning har gjorts genom att de med insats 25 000 kr har fått 19 900 kr utbetalt till ElmNet AB och 5 334:60 till bankkonto medan de som betalat 5 000 kr i insats har fått 5 000 kr överfört till ElmNet AB och 46:92 kr utbetalt till bankkonto. Kontrollera gärna att rätt summa satts in på ditt konto. Överföringen gjordes den 15 januari så beloppen bör ha kommit in på respektive bankkonto senast den 16 januari 2018.

Efter denna föreningsstämma är föreningen upplöst och anmälan om att avsluta likvidationen kan lämnas in till bolagsverket. Om du har några frågor går det bra att ringa mig på nedanstående telefonnummer eller maila marie.olofsson@trananred.se.

 

Med vänlig hälsning

Marie Olofsson
Redovisningsbyrån Tranan AB
Trarydsallén 4D
287 72 Traryd
0433-723 50 (723 52 direkt)

Kallelse Extra Medlemsmöte Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ekonomisk Förening (Tätort)

Hej medlem!

Efter fem års tid har vi till slut kommit i hamn med vårt fiberprojekt för Liatorps tätort. I dagsläget har 93 fastigheter/lägenheter anslutits eller är på väg att anslutas.

Styrelsens huvudsakliga uppgift nu är förvaltning dvs en icke särskilt tungt belastande sysselsättning för 7 styrelsemedlemmar. Styrelsen anser att kostnaderna för drift och administration är alltför hög för att behålla den nuvarande organisationen.

Mycket tack vare att styrelsen under alla åren oftast jobbat och haft kostnader som inte tagits ut från föreningen har verksamheten under åren resulterat i ett numera ganska stort överskott, som naturligtvis bör minskas eller helt elimineras.

Styrelsen har under en tid förhandlat om försäljning av vårt nät till ElmNet. Vi har även övervägt att erbjuda nätet till privata aktörer. Tyvärr är föreningens nät helt beroende av att viktiga delar av tätortens totala nät inte ägs av föreningen utan av ElmNet. Vårt nät ser mera ut som ett antal fristående nätdelar i vissa gator i samhället utan förbindelse sinsemellan. Beroendet av ElmNet och det icke sammanhållande nätet leder oss till uppfattningen, att föreningens nät inte är attraktivt för en privat investerare. En klar nackdel är också osäkerheten om framtiden med en privat aktör. Med ElmNet fås en enda ägare, tillförlitlig och med gynnsamma driftvillkor.

Vid sidan av fördelen för styrelsemedlemmarna att bli av med sina uppgifter så är kanske den största fördelen en icke föraktlig återbetalning av medlemmarnas insats efter försäljning.

Styrelsen kallar därför härmed till

Extra medlemsmöte onsdagen 31 januari kl 18.30 i Församlingshemmet Liatorp

för beslut om styrelsens förslag till försäljning av fibernätet till ElmNet AB.