Författararkiv: admin

Årsmöte Kallelse

Årsmöte med Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk förening
och
Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ekonomisk förening

Tid och plats: 2016-05-10 kl. 18.00 i församlingshemmet, Värpeshultsvägen Liatorp.

Kallade är de som tecknat fullständigt anslutningsavtal med Liatorp Fiber och som därmed är medlemmar i någon av de ekonomiska föreningarna. Andra intresserade är välkomna att delta men saknar rösträtt på årsmötet.

Underlag för årsmötet kommer att utsändas separat i god tid före mötet. Dagordning och verksamhetsberättelse kommer även att läggas upp på hemsidan http://www.liatorpfiber.se samt delas ut i samband med mötet.

Liatorp 2016-04-14
Styrelsen

Femte generationen mobilnät

Den femte generationen är på g, det blir 5G. Härligt, då kommer det gå snabbare att surfa när man inte är hemma. Men är det värt att vänta på 5G istället för fiber? Vårt svar är nej, och så här svarar experterna:

4: Bör man invänta 5g i stället för fiber?

Nej, svarar alla tre.

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.

– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.

Här kan du läsa artikeln: http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Information inför extra medlemsmöte för landsbygdföreningen 2016-04-12

Inledning

Denna information är ett underlag för det extra medlemsmöte, som jag har kallat till. Med detta möte önskar styrelsen få medlemmarnas godkännande för vår plan att utan statliga stöd genomföra kanalisationen i vårt område i år.

Denna information har även gått ut per mail till alla berörda medlemmar i landsbygdföreningen.

Bakgrund

Efter 2 års utredande har Jordbruksverket kommit fram till villkoren för de statliga stöden. Vem som får stöd tilldelat bestäms av en prioriteringslista. Föreningen har analyserat våra chanser att få tilldelning i de närmaste tilldelningsomgångarna och har dragit slutsatsen att vi kommer att få vänta ett antal år på att få stöd tilldelat.

Målsättning

Styrelsens ambition och målsättning är därför, att under 2016, påbörja kanalisatonsarbetet i vårt område utan att invänta Länsstyrelsens beslut om statliga stöd.

Avsikten med att inte vänta är främst att inte missa samförläggning med EON’s planerade kabelnedläggning på ca 2,5 km. Detta arbete skall genomföras under 2016 och ge en besparing på ca 100 tkr.

En annan anledning är att när de statliga stöden väl släpps, blir det slagsmål om entreprenörer och priset stiger.

Konsekvenser av denna målsättning

 • Vi diskvalificeras för statliga stöd, eftersom vi inte hinner genomföra offentlig upphandling.
 • Vi slipper då kostnaden för Länsstyrelsens krav på ett lånelöfte av banken på 1,5 Mkr som måste gälla under hela projekttiden. Detta lånelöfte kommer att kosta oss ca 15 tkr/år.
 • Vi börjar få fiber installerad i år.
 • Vi vet inte i nuläget, hur kommunen kommer att agera, om en eller flera av kommunens föreningar inte får stöd. Tidigast i juni kanske vi kan få något besked. Att avvakta beslut om projektstart till dess äventyrar genomförandet i år.
Vilket är alternativet?

Alternativet är att invänta besked (i maj-juni) om tilldelning av stöd.Konsekvenser av detta alternativ:

 • Vi får en försening av införandet av bredband till vårt område med 1 till 4 år.
Styrelsens förslag till hantering av situationen

Punkt 1. Vi kontrakterar entreprenör nu (och får ett lägre pris än om vi väntar)

Punkt 2. Kanalisationsarbetet kan starta efter semestern. Vi har offerter klara och utvärderade.

Punkt 3. Hur kommunen kommer att agera mot föreningar, som inte kommer med i första stödtilldelningen kommer vi kanske att få veta, innan vi påbörjar vårt grävjobb. Då finns tid till omplanering av vårt projekt.

Punkt 4. Vi begär insats av medlemmar efter hur installationen görs. Efter hand som grävningen fortskrider får flera betala sina insatser.

Punkt 5. Vi tvingas kanske tillämpa ElmNet´s ursprungliga regler för, när vi inte kan gräva fram till någons fastighet. Minimum 50 % anslutning på en gata/väg.

Punkt 6. Får vi ingen finansieringshjälp måste vi hantera ett underskott på ca en halv miljon kronor.

Kommentarer

Antagandet ovan om inget stöd alls från någon instans är inte i enlighet med ElmNets intentioner. ElmNets målsättning är att alla skall få möjlighet att få bredband. Med den positiva inställning som jag vet att ElmNet har, så är jag optimistisk till, att vi vid mitten av året kan få klarhet i, hur hela vårt område skall kunna anslutas, vilket ju är vår övergripande målsättning. Men genom att starta nu har vi inte tappat tempo och kan utnyttja samförläggning med EON. Denna är nödvändig för vår finansiering.

Alla inser att vi inte utan stöd kan komma till samma gynnsamma situation som boende i Älmhults centralort, där de anslutna får anslutning för en insats på 20.000 kr. Utan insats från ElmNet får vi också inrikta oss på att också stå ut med en högre månadsavgift.

Bäste medlem!

Vill vi ha fiber inom snar framtid måste vi agera på egen hand, men anpassa oss efter hand som ny information från kommunen kommer fram.

Väl mött 12/4 allesammans.

Bengt Sinner
ordförande

Kallelse till extra medlemsmöte för landsbygdföreningen

Denna kallelse har även utgått per mail till alla berörda.

Styrelsen har utarbetat ett förslag till handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Liatorps landsbygd utan statligt stöd. För att informera om, diskutera och överenskomma om denna plan kallas du som medlem i landsbygdföreningen till ett Extra medlemsmöte 12/4 2016 kl 19.00.

Agenda:
Uppstart av kanalisationen i vårt område

Inom någon dag kommer jag att återkomma till er med en detaljerad information om planen och innebörden av denna.

Välkomna alltså till
Församlingshemmet i Liatorp 12/4 kl. 19.00
Värpeshultsvägen 20

Bengt Sinner
Ordförande

Status

Det har varit tyst från oss ett tag. Därmed inte sagt att vi inte jobbar. Mycket dividerande fram och tillbaka mellan möjliga lösningar för landsbygden. Preliminärt har vi bokat in årsmöte den 10 maj för båda föreningarna. Innan det blir spikat är det några frågetecken som behöver redas ut, efter det skickar vi kallelse som vanligt per mail och här på hemsidan.

Läget för våra föreningar

1. Situation för landsbygdsföreningen

Efter mer än två års behandling av Jordbruksverket och EU av vilka regler som skall gälla för fiberutbyggnaden i Sverige, har nu slutligen Jordbruksverket bestämt sig. Eftersom myndigheten hela tiden varit varse de starka begränsningarna i resurstilldelningen, så har man valt att använda ett prioriteringssystem för stödtilldelningen. De slutligen valda reglerna är synnerligen ogynnsamma för vår förening.

Styrelsens tolkning av regelverket är nu, att föreningen inte alls under stödperioden kommer att kvalificera sig för att få stöd tilldelat.

Styrelsen har därför genomfört en kostnadsanalys med målsättning att dokumentera förutsättningarna för att genomföra kanalisation utan stöd från Jordbruksverket. Vi har även utarbetat en tänkbar finansieringsplan.

Resultatet av analysen är att det är möjligt att genomföra projektet utan stöd från Jordbruksverket.

Inte oväntat så leder kalkylen till att medlemmarnas insatser inte räcker till att täcka kanalisationskostnaderna. Ett underskott uppstår.

Resultatet har presenterats för ElmNets styrelse, där vi i siffror visar, vilka underskott som uppkommer. Föreningsstyrelsens förhoppning är att Älmhults kommun skall inse föreningens belägenhet och att vi skall kunna komma överens om en för båda parter acceptabel lösning.

Det är styrelsens bestämda intention att påbörja kanalisationen under innevarande år.

Därför är det angeläget att snabbt komma igång med förberedelserna för detta. Det är också angeläget med en snabb och välvillig behandling av ElmNet och kommunstyrelsen. Det kommer att avgöra, vilket pris vi kommer till för var och en av oss.

Eftersom vi i slutändan vill komma till lika medlemsinsats i hela Liatorp oberoende av om man bor i tätorten eller på landsbygden, så kan vi i dagsläget inte säga vad den slutliga insatsen kommer att bli.

2. Situation i tätorten

Kanalisationen i tätorten har nu framgångsrikt slutförts. Det slutliga ekonomiska utfallet av projektet är ännu inte helt klart, men det står klart, att vi inte har behövt utnyttja hela den av medlemmarna inbetalda insatsen. Föreningen hade som referens för insatsen valt att följa den i Älmhults tätort valda storleken nämligen 25.000 kr och denna summa är den som våra föreningsmedlemmar betalat, När vi nu har nästan alla fakturor betalda, så har vi således ett överskott på ca 2.500 kr/medlem, som ju tillhör medlemmarna.

På vilket belopp vi hamnar efter alla förhandlingar med ElmNet och EON är i dag inte möjligt att säga. Men vår utgångspunkt är fortfarande, att vi utanför Älmhults tätort inte skall behöva betala mer än invånarna där. Insatsen har ju där raskt fallit från de ursprungliga 25.000 kr till nu 19.900 kr.

Pga. att de nu så omvälvande planändringarna tillkommit, kommer jag att återkomma tätare med mera information.

Alla är välkomna med synpunkter eller frågor till mig eller någon annan i styrelsen. Helst med mail till info@liatorpfiber.se. Men ni får gärna ringa också.

Mvh

Bengt Sinner
Ordförande

Nya fastighetsägare

Nya fastighetsägare hälsas välkomna att ansluta till fiberföreningen.

Priset för en anslutning kan inte fastställas i förväg, utan vi måste ta fram en offert i varje enskilt fall. Priset kan därför i fortsättningen variera från fall till fall beroende på, vilka möjligheter som föreligger att hitta en anslutningspunkt.

Priset kommer dock inte understiga den insats, som nuvarande medlemmar slutligen kommer att betala.

Nätavgiften

Vid ElmNets styrelsemöte den 30 november beslutades att service- och distributionsavgiften gentemot byanäten sätts till 32 kr + moms (=40 kr) per månad och medlem med någon form av aktivt tjänsteabonnemang. Avgiften gäller för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31. Avgiften kommer även fortsättningsvis att faktureras kvartalsvis i efterskott.

För er kännedom så är ”Nätavgiften” för ElmNets egna kunder inom Älmhults tätort 64 kr + moms (=80 kr) per månad. Wexnet debiterar 150 kr inkl moms per månad och Ljungby Energi debiterar 260 kr inkl moms per månad.

Inbjudan till medlemsmöte/informationsträff för tätortsföreningen Älmhult- Liatorp Fiber 2 Ekonomisk förening

Tors 10 december kl.18.30 i Liatorps Församlingshem

Fiberinstallationerna i tätorten är inne i sin slutfas. Vi har bjudit in John-Arne Sandström, ElmNet, och Pelle Björkman, Delta Data. De kommer att informera om hur vi köper de olika tjänsterna Bredband, TV, telefon samt vilken utrustning som behövs för att använda dessa tjänster.

Program

 • Information om det aktuella läget.
 • John-Arne Sandström, ElmNet ang frågor kring tjänsteleverantörerna.
 • Pelle Björkman, Delta Data ang uppkoppling och erforderlig utrustning inne i fastigheten
 • Tillfälle till frågor

Välkommen!
Styrelsen

Status

Nedanstående avser information för både tätorts och landsbygdsföreningarna.

Tätortsföreningen

All grävning i byn är nu avslutad.
Installationsarbetet dvs montering av fastighetsbox, fiberblåsning, svetsning och montering och anslutning av fibermodem i bostäderna har nu inletts.
Varje fastighet kommer att bli anslutna till stamnätet via ett av flera strategiskt utplacerade skåp. Man utgår från ett av skåpen i taget. De fastighetsägare som kommer att tillhöra det först utvalda skåpet kommer att bli anslutna först. Arbetet sker i tre steg.

 1. Montering av fastighetsbox
 2. Fiberblåsning samt svetsning av fiber till fastighetsboxen
 3. Montering och inkoppling av fibermodem i bostäderna.

När detta är klart för det första skåpet kan vi ansöka hos ElmNet/Zitius om tändning av nätet för denna grupp.
För att genomföra dessa tre steg åtgår ca 1 månads tid.

Därefter påbörjas arbetet utgående från nästa skåp i stamnätet. Telarco kan även ha parallella arbetslag igång samtidigt.

Målsättningen är att ha alla våra medlemmar anslutna till Jul.

Landsbygdsföreningen

Den helt avgörande skillnaden mellan våra föreningar är att vi för landsbygdsföreningen är helt i händerna på hur Jordbruksverket och Länsstyrelsen hanterar våra stödansökningar. Tätortsföreningen är däremot inte berättigad till något stöd och är helt beroende på egna insatser. I tätorten har vi alltså inte behövt invänta några beslut alls, utan vi har på egen hand drivit projektet framåt.

Bristen på saklig och pålitlig information om, hur projektet kommer att kunna fortskrida, är orsaken till att medlemmar och inte minst föreningens styrelse känner så stor frustration.

Föreningen har i laga ordning insänt stödansökan och uppfyllt de villkor som uppställts.

Förutsättningarna för stödansökan är ungefär följande:

 1. Projektets finansiering får endast innehålla egen medlemsinsats, ev. andra 100 % privata donationer eller bidrag. Inga officiella instanser tex. kommunen tillåts bidra till finansieringen.
 2. Det sökta bidraget är i det nu gällande landsbygdsprogrammet maximerat till 60% av totalkostnaden för projektet. Det kan låta mycket men om antalet ingående medlemmar är lågt och grävlängden ändå är lång, kommer kostnaden att bli hög för varje medlem.
  Många ställer sig mycket frågande till detta faktum, eftersom man kan ju se från projekt som nu är igång, att kostnaden inte överstiger 20.000 kr någonstans. Förklaringen till detta är, att alla projekt som är igång nu, har fått bidrag från det tidigare landsbygdsprogrammet, som gällde fram tom 2013. Stödreglerna för detta avslutade program var generösa såtillvida, att man utlovade att inga medlemmar skall behöva betala mer än 20.000 kr och det fanns ingen begränsning i offentliga bidrag till projekten (t.ex från kommuner). Det är bara att gratulera de föreningar som fick stöd beviljade då.
 3. All upphandling måste dessutom göras genom offentlig upphandling, som om inte annat kommer att försena uppstarten av jobbet. Detta också pga att Jordbruksverket i elfte timmen nu säger, att man vill ändra villkoren för hur denna upphandling skall gå tll!
 4. Detaljstyrning. Projektet måste specificeras ner till mycket låg detaljnivå.
 5. En finansieringsplan måste uppvisas. Denna plan får då inte räkna med att delutbetalningar från beviljat stöd görs, utan föreningarna måste kunna finansiera hela projektkostnaden inkl. det beviljade stödet dvs nästan 3 x våra egna insatser! Det innebär att vi måste dra på oss en checkkredit på hela projektkostnaden och förorsaka föreningen en extra kostnad på kanske 50-60.000 kr. Obs att det är ingen idé att begära tillfällig kredit av kommunen, eftersom kravet är, att ett sådant tillfälligt lån måste vara återbetalt innan något stöd utbetalas! Moment 22 alltså.
 6. Noggrann uppföljning av kostnader. Om någon detalj inte överensstämmer med det i stödansökan angivna blir det avdrag på stödbeloppet.
 7. En prioriteringslista för att bestämma vilka ansökningar som först skall tilldelas stöd har upprättats av Jordbrukssverket. Det är främst två kriterier som är väsentliga för att få höga poäng. Första kriteriet är hög anslutningsgrad. För att man skall få hyfsat hög poäng här krävs 75% anslutning av tillgängliga fastigheter. Då får man bara räkna med fastigheter med folkbokförda personer. Inga fritidsfastigheter får ingå såvida inte man är skriven på detta fritidshus.
  Andra kriteriet är totala mängden fastigheter som skall anslutas. (Bara permanentboende).
  Vår förening kan inte uppvisa höga poäng i något av de två kriterierna.

Vi har från Länsstyrelsen i Kronoberg fått information om att man fått in ansökningar som tillsammans vida överstiger de 58 Mkr som avsatts för hela projekttiden fram till 2020.

Nu kan vi bara invänta nya besked och tider från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen vidhåller dock (utan trovärdighet numera) att de första stöden skall kunna utbetalas under våren 2016. Om vår förening kommer att ingå i första tilldelningen återstår att se.

Med vänlig hälsning

Bengt Sinner (ordf.)

Information om fiberprojektet för landsbygden

Den 15 september gick ansökningstiden för projektstöd ut och vi hade då också lämnat in vår stödansökan. Därefter har vi även lämnat in diverse kompletterande uppgifter som efterfrågats inom den föreskrivna tiden tom 15 oktober.

För de 7 år som landsbygdsprogrammet avser fram till 2020 har hittills 58 Mkr avsatts för stöd till bredbandsutbyggnad i Kronobergs län. Länsstyrelsen har gjort en snabbgenomgång av inkomna ansökningar och dessa ligger på en bra bit över de 58 milj kr. Slutsatsen de drar är att alla projekt inte kommer att få tilldelat stöd i de första omgångarna. Ansökningarna graderas efter ett sinnrikt poängsystem i ett försök att skapa rättvisa mellan de olika ansökningarna och en möjlighet för Länsstyrelsen att göra sin prioritering.

Samtidigt informerar Länsstyrelsen att Jordbrukverket- trots att ansökningstiden gått ut – har ändrat stödvillkoren! I dagsläget vet vi därför inte vilka ändringar, som kommer att beslutas och därefter tillämpas. Länsstyrelsens planering att börja bearbeta ansökningarna från och med den 15 november måste de därför skjuta upp, troligen till februari 2016. Man säger dock att denna senareläggning inte skall påverka starten av utbetalning av stöd, vilken är satt till våren 2016.

Sträckan Regnhult – Strängarås har nu kanaliserats(betyder helt enkelt att fiberslang nu ligger nedgrävd på denna sträcka) genom samförläggning med EON. Vi har skaffat oss garantier från Kommunen att Föreningens kostnader för denna samförläggning kommer att täckas av Kommunen om vi av någon anledning inte får något stöd beviljat.

Trots bristen på tillförlitlig information hyser vi goda förhoppningar, att vi till våren skall ha fått vår ansökan godkänd och vi kan komma igång med det verkliga jobbet.

Här kommer lite information om vissa villkor som Jordbruksverket ställer på stödansökningarna.

För att söka stöd krävs att all finansiering täcks av de stöd som beviljas av Jordbruksverket samt egen eller annan privat insats. Inga bidrag från t.ex kommunen eller annan offentlig instans tillåts för att få tillgång till stödpengar. Det innebär t.ex att ett sökt bidrag från Sparbanken Eken inte kan användas. Upphandling av entreprenaderna måste också vara offentlig upphandling med öppen budöppning.

Vidare får inte någon del av tätort över 200 invånare ingå. Det är anledningen till att vi gjort en konstlad uppdelning av Liatorp i en tätortsförening och en landsbygdsförening. I tätorten har vi alltså 100% egen finansiering och måste inte alls följa några pålagor från Jordbruksverket. Detta har betytt att vi kunde börja arbetet omgående och är nu i slutfasen.
Här finns utrymme för viss samordning mellan föreningarna.

Ha tålamod!

Bengt Sinner (ordf)