Författararkiv: admin

Regler vid fastighetsförsäljning

Lagar

Reglerna vid fastighetsöverlåtelse styrs av lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 3 §.

Stadgar

Föreningens stadgar finns under fliken Dokument/Protokoll, möten och stadgar

Anslutningsavtal

Föreningens och medlemmens relation styrs förutom av stadgarna av anslutningsavtalet som kan hittas under fliken Dokument/Blanketter/Avtal för fullständig anslutning.

Överlåtelse av anslutningsavtal

Vid överlåtelse av fastighet skall överlåtaren i första hand även avtala om överlåtelse av anslutningsavtalet till den nye ägaren. Enligt lag så skall då den inbetalda insatsen följa med till den nye ägaren.

Av naturliga skäl har föreningens stadgar inte specificerat ett fast bestämt insatsbelopp utan enbart angett ett intervall mellan 5000 kr och 30000 kr. Styrelsen har därför valt att betrakta det vid varje tidpunkt inbetalda insatskapitalet som insats. Medlemmarna kan vid medlemsmöte – inom ramen för de i stadgarna angivna insatsgränserna bevilja ytterligare tillskott eller att besluta om återbetalning vid eventuella överskott. Den verkliga insatsen kan alltså variera med tiden.

Enligt föreningens stadgar blir en fastighetsägare medlem i föreningen, när anslutningsavtal tecknats och godkänts av föreningens styrelse.

Medlemskapet träder i kraft efter protokollfört beslut av styrelsen.

Det är därför viktigt vid överlåtelse, att nye ägaren uppmärksammas på, att denne inte blir medlem, förrän en ansökan inkommer och godkänns av styrelsen vid styrelsemöte. Från föreningens synpunkt är överlåtaren medlem ända tills en ny ansökan godkänts.

Kallelse till Årsmöte i Liatorp Fiber Ekonomisk förening (Landsbygden)

Plats: Församlingshemmet Värpeshultsvägen Liatorp
Tid: 2017-06-20 kl 18.30
OBS! Mycket viktigt möte. Beslut om likvidering av föreningen skall tas. 
Kallade är de som tecknat fullständigt anslutningsavtal med Liatorp Fiber (Landsbygdsföreningen).
I mailet som skickats ut finns dagordning och bokslut bifogat, samt information om likvidering av en ekonomisk förening.
Dagordning kan laddas ner här: Dagordning årsmöte avseende 2016
Liatorp 2017- 06-04
Styrelsen

Driftstörning

Den 14/3, natten mellan Måndag och Tisdag, mellan klockan 02 och 06 planerar Zitius ett arbete som kommer påverka all trafik som går via Stockholm för samtliga tjänsteleverantörer. Kunder anslutna till ElmNets stamfibernät kan uppleva sporadiska avbrott under denna perioden.

Kommunen (ElmNet) övertar landsbygdsprojektet i Liatorp

Landsbygdsföreningen

Medlemsmötet 2016-10-20 beslutade att acceptera erbjudandet av ElmNet att överta det pågående fiberprojektet på landsbygden.

Bakgrund

Kommunen/ElmNet har överenskommit med Fälhults, Diös och Pjätteryds fiberföreningar att slå samman byanätsprojekten i dessa föreningar till ett gemensamt projekt som leds av ElmNet. Vi erbjöds nu att ingå i detta sammanslagna projekt för att få fiberanslutning på samma villkor som centralorten Älmhult. ElmNet har nu sökt statligt stöd för den nya konstellationen.

Erbjudandet innebär väsentligen, att vår medlemsinsats sänks från 25.000 kr till 19.900 kr för permanentboende, medan insatsen för fritidshus blir 24.900 kr. 19.900 kr är den avgift, som kunder i Älmhult centralort får betala.

Månadsavgiften kommer att bli ungefär samma som vi kan förvänta oss om vi fortsätter på egen hand.

Eftersom föreningen redan tagit in 25.000 kr från medlemmarna kommer överuttaget att återbetalas till medlemmarna.

Styrelsen förutsätter att vårt pågående projekt kommer att löpa planenligt även efter en eventuell projektöverföring. Detta bekräftas av ElmNet.

Status

Vi håller nu på att gräva och lägga ner slang längs Holkhultsvägen- Rephult och Bölsnäs.
I Gölshult Regnhult-Strängarås är även fiberblåsningen till fastigheterna klar.

Arbetet försvåras av att tillståndet från Trafikverket har fördröjts, vilket gör att vi tills vidare måste undvika grävning längs väg 124. Vi har nu väntat på detta tillstånd i 3 månader. Dessutom har även EON drabbats av samma försening av tillstånd, vilket innebär att samförläggningen inte hellre har kunnat genomföras.

Trots det så finns fortfarande möjligheten att vi skall ha genomfört kanalisationen i år förutsatt att vi inom kort får de sökta tillstånden.

Den väsentligaste förändringen för medlemmarna är att insatsen väsentligt reduceras.

Tätortsföreningen

Medlemmar i denna förening undrar naturligtvis, varför inte tätortsföreningen också får något erbjudande om lägre insats. På denna undran finns i dag inget tydligt svar från kommunen.

Flertalet föreningar, som redan har genomfört fiberutbyggnaden i sina byanät (dvs även vårt byanät i tätorten), har oftast hamnat i ett slutpris överstigande 19,900 kr. Detta har kommunen noterat. Vi kan därför förvänta oss, att även för dessa redan klara byanäten, någon form av erbjudande kan dyka upp. Dock önskar Kommunen ta ett steg i taget och först få igång det nya sammanslagna projektet.

För tätortsföreningen gäller, att vi har ett överskott, såsom tidigare redogjorts för. Dock är fortfarande inte alla fakturor erhållna, vilket gör, att det exakta värdet inte kan anges. Det är främst EON´s faktura, för att de lagt ner våra slangar i deras diken för elkablar, som dröjer. Det är anledningen till varför vi inte har återbetalat överskottet utan finns i tryggt förvar i vår kassa.

Med vänlig hälsning

Bengt

Kallelse till extra medlemsmöte för landsbygdsföreningen

Medlemmar i Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk Förening (landsbygdsföreningen) kallas till extra medlemsmöte i Församlingshemmet i Liatorp, Värpeshultsvägen 20, klockan 18.30 torsdag den 20:e oktober.

Detta har gått ut per mail till medlemmar i landsbygdsföreningen.

ElmNet har tagit fram ett förslag om att ta över projektet för fiberutbyggnaden om vi vill lämna projektet ifrån oss. De planerar att göra en gemensam stödansökan för de bidragsberättigande byanätsprojekten i kommunen som godkänner villkoren. Detta beslut kräver medlemmarnas godkännande, därmed kallas ni till ett extra medlemsmöte.

De andra byanäten i Älmhults kommun har redan beslutat om detta. Därmed kan mer information med fördel läsas på Diö byanäts hemsida: http://diobyanat.se/

MVH
Styrelsen

Grävning på landsbygden

Som många kanske har sett har det grävts en hel del på landsbygden. Telarco gräver på de delar som inte kräver tillstånd från trafikverket. Det krävs nämligen tillstånd för att få gräva närmre vägen än 8 meter, därför har vi grävt en bit in på åkrarna för att kunna komma så långt som möjligt, så billigt som möjligt.

Det har grävts från Bästerås, ner till ljunbyvägen, förbi Rephult bort till Bölsnäs. Det har grävts bitvis och kommer lappas ihop så fort tillstånd från trafikverket inkommer. Sedan väntar vi även på att E.ON ska gräva sina bitar där vi ska samlägga, de väntar dock också på tillstånd från trafikverket och tänker inte påbörja nånting innan det inkommer.

Ikväll ska vi i styrelsen ha möte angående ElmNets beslut om att göra en gemensam bidragsansökan. Läs gärna mer om det på http://diobyanat.se/
Vi återkommer med mer information om det.

img_20161005_173735

Information Fakturautskick

Fiberföreningen kommer inom kort att sända ut fakturor till er. Detta mail är en kort förklaring av de olika posterna i fakturan.

Vi har delegerat själva fakturahanteringen till NoxFinans. Det innebär att fakturan ni får är från denna firma och skall betalas till firman enligt de anvisningar som följer med. OBS att fakturan ni får inte är någon bluffaktura.

Fakturan innehåller medlemsavgift för hela året, administrationskostnader för föreningens arbete under första halvåret samt en serviceavgift för de av er som anslutit sig till någon tjänst via Q-market.

Serviceavgiften är ersättning för de tjänster ni abonnerar på. Kommunen (ElmNet) debiterar föreningen 32 kr/ansluten medlem och utnyttjad tid. Vi debiterar er dock enbart 17 kr. Det beror på att vi som nätägare tar ut en näthyra av ElmNet på 15 kr/medlem och utnyttjad tid. Alla siffror exklusive moms.

Vi kommer att försöka göra fakturautskick två gånger per år.

Hoppas denna information är lite klargörande.

Projektinformation från ordföranden

I slutet av 2015 insåg styrelsen för vår landsbygdsförening, att vi inte skulle komma i fråga för stöd av det statliga stödprogrammet för fiberutbyggnad på landsbygden.

Efter mer än 3 års förgäves väntan på Länsstyrelsens beslut beslöt föreningen vid ett medlemsmöte i april att sluta vänta och genomföra utbyggnaden av fiber i Liatorps område med finansiering på annat sätt än genom statligt stöd. Målsättningen för detta beslut var att projektet skall vara genomfört under 2016.

För att klara målsättningen att genomföra vårt projekt under 2016 har vi som enda förening i Älmhults kommun redan satt igång grävarbetet och fiberblåsningen utanför tätort. Detta har varit möjligt enbart tack vare att vi (av tidsskäl) inte genomfört offentlig upphandling av entreprenaden. Vårt beslut innebar att vi inte längre kan få statligt stöd, vilket redan tydligt framgått av Länsstyrelsens prioriteringsregler.

Som bekant blev Länsstyrelsens första beslut avslag för alla Älmhults föreningars stödansökningar. Älmhults kommun har nu insett, att det kommer att dröja en längre tid, innan (eller om) några ev. stödpengar kan tilldelas föreningarna i kommunen. Därför har nu Kommunen beslutat att lämna byaföreningarna borgenslån för att kunna komma igång med projektarbetet i väntan på beslut av Länsstyrelsen. Villkoret för att komma ifråga för borgenslånen är dock att offentlig upphandling genomförs.

Pga vårt beslut att starta vårt projekt omgående och utan offentlig upphandling blir konsekvensen av kommunens beslut, att vi nu är avstängda från inte bara det statliga stödet utan även det kommunala erbjudandet.

Tack vare ett erbjudande om ett villkorslån av Ingvar Kamprad har föreingen nu säkrat finansiering av huvuddelen av vårt område. Vi har dock tvingats införa en kostnadsbegränsning för att hålla budgeten inom rimliga kostnadsgränser. Den begränsning, som införts, är samma som ElmNet tillämpat i centralorten nämligen 50 % anslutning till en väg eller gata.

Föreningen jobbar nu med frågan, om hur vi skall lyckas få med alla på tåget inkl. de som faller utanför kostnadsbegränsningen. Enligt uppgift kommer ElmNet under hösten att utreda hur hanteringen av ”vita fläckar” på kartan skall kunna anslutas. De fastigheter i föreningen, som nu hamnat över kostnadsgränsen (i dagsläget enbart fastigheter öster om järnvägen), får alltså ha tålamod ytterligare en tid i väntan på anslutning i likhet med alla övriga föreningar i Älmhults kommun.

En första del av vårt vårt projekt har nu genomförts med grävning och fiberblåsning. Efter semestern fortsätter vi planenligt med

  1. Samförläggning med EON sträckan Månsboda- Holkhult
  2. Grävning Bästerås- Holkhult-väg 124
  3. Grävning Ugnhult
  4. Samförläggning väg 124 Bölsnäs
  5. Grävning Bölsnäs
  6. Grävning Kateboda och Björnhult

Återkommer löpande med information om hur jobbet framskrider.

Med vänlig hälsning

Bengt

Information från ordförande till landsbygdsföreningen

Det har väl inte undgått någon av våra medlemmar att ingen fiberförening i Älmhults kommun tilldelades något statligt stöd. Ett negativt besked, som berör över 400 fibersugna fastighetsägare i kommunen.

Förutsättningarna för att få stöd i en senare utdelningsrunda ser inte hellre så ljusa ut. De kvarvarande ansökningarna betingar ett värde på 69 Mkr och Jordbruksverket har kvar ca 32 Mkr att dela ut till Kronobergarna. Det är lätt att inse att sannolikheten att få stöd i nästa omgång är ganska liten(mindre än 50 %). Efter det finns det inga pengar alls kvar fram till landsbygdsprogrammets sluttid 2020.

Den information vi fått från ElmNet (kommunen) är att man vill avvakta med beslut för kommunalt stöd tills man uttömt möjligheterna att få statligt stöd. Först i det läget att inget stöd alls medges till kommunens föreningar kan kommunen överväga att gå in med kommunalt stöd. Alla inser att det kommer att dröja avsevärd tid innan denna process genomlidits.

Vi har nu tröttnat på att vänta det ena året efter det andra utan något resultat.

Från en ekonomisk analys av vårt område insåg vi, att vi med egen finansiering kunde genomföra en väsentlig del av området med ett begränsat underskott. Vi kunde enligt kalkylen kanalisera upp till ca 75 % av samtliga medlemsfastigheter.

Genom ett generöst erbjudande från Ingvar Kamprad förbättrades ytterligare läget för en finansiering utan stöd. Ett villkorat lån har beviljats föreningen. Föreningen lånar ett belopp och blir återbetalningsskyldiga, om vi får t.ex kommunalt stöd. Om inte något offentligt stöd alls tilldelas beviljas återbetalningsfrihet för lånet. IKANO med fasighetschef Birger Hyll ansvarar för administrationen av vårt avtal och för lånet.

Att vi nu i år kan genomföra en stor del av Liatorps fiberförenings område skapar naturligtvis intrycket av, att vi övergivit de som råkar bo i fastigheter med långa grävavstånd. Så är dock inte fallet. För att föreningarna i Älmhults kommun skall kunna komma igång i avvaktan av senare stödbeslut, kan kommunen eventuellt erbjuda (kräver beslut av kommunstyrelse och ev. kommunfullmäktige) temporära kommunala lån till föreningarna. Hur vi, som ju har ”tjuvstartat” utan att invänta ev. stödbeslut, kan och får utnyttja detta erbjudande, har ännu inte diskuterats. Här får vi först invänta kommunens ställningstagande i ärendet. Styrelsen bevakar och driver alla möjligheter, som vi kan utnyttja, för att hela föreningen kan förses med fiber.

Med vänlig hälsning
Bengt Sinner

Grävstart på landsbygden

Som ni alla säkert vet så har ingen fiberförening i Älmhults kommun tilldelats statligt stöd. Ni vet även att Föreningen vid ett extra medlemsmöte har beslutat genomföra kanalisationen för vårt område under 2016 med vissa kostnadsrestriktioner.

När det nu är klarlagt att vi inte får statligt stöd, startar vi upp kanalisationsarbetet inom kort. I avvaktan kommunens beslut i frågan om kommunenes agerande för de föreningar som inte fått statligt stöd, börjar vi med att först genomföra en etapp av området. Under genomförandet av denna bör kommunen hinna ta ställning till sitt agerande i frågan. Själv tror jag på ett välvilligt besked från kommunen.

Men oavsett kommunens beslut kommer vi att genomföra den uppgjorda planen till fullo. Nämligen att fiber skall vara levererat under 2016.

Arbetet kommer att börja ganska omgående, och därför kommer vi att debitera ut 20.000 kr i insats inom kort till de i etapp 1 aktuella fastigheterna.

Etappen 1 utgörs av Gölshult, Regnhult, Strängarås, Holkhult samt Ugnhult.

Vår kalkyl siktar på en totalkostnad på 23.000 kr/medlem, men för att säkerställa föreningens likviditet under genomförandet tar vi ut totalt 25.000 kr/ fastighet. Eftersom vi redan tagit in 5000 kr så återstår att fakturera 20.000 kr/fastighet.

Jag återkommer med mera information löpande om hur jobbet framskrider.

Med vänlig hälsning

För Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk förening

Bengt Sinner
ordförande

Årsmöte Kallelse

Årsmöte med Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk förening
och
Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ekonomisk förening

Tid och plats: 2016-05-10 kl. 18.00 i församlingshemmet, Värpeshultsvägen Liatorp.

Kallade är de som tecknat fullständigt anslutningsavtal med Liatorp Fiber och som därmed är medlemmar i någon av de ekonomiska föreningarna. Andra intresserade är välkomna att delta men saknar rösträtt på årsmötet.

Underlag för årsmötet kommer att utsändas separat i god tid före mötet. Dagordning och verksamhetsberättelse kommer även att läggas upp på hemsidan http://www.liatorpfiber.se samt delas ut i samband med mötet.

Liatorp 2016-04-14
Styrelsen

Femte generationen mobilnät

Den femte generationen är på g, det blir 5G. Härligt, då kommer det gå snabbare att surfa när man inte är hemma. Men är det värt att vänta på 5G istället för fiber? Vårt svar är nej, och så här svarar experterna:

4: Bör man invänta 5g i stället för fiber?

Nej, svarar alla tre.

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.

– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.

Här kan du läsa artikeln: http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620