Författararkiv: admin

Kallelse föreningsstämma med Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ek

Kallelse föreningsstämma med Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ek För 19 december kl 18:30

Till andelsägare i Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ek För 769626-7652

I egenskap av föreningens likvidator kallar jag till föreningsstämma för Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ek För 769626-7652 onsdagen den 19 december kl 18:30 i Församlingshemmet i Liatorp.

Detta är det avslutande mötet som ska hållas i föreningen för att behandla styrelsens avgåenderedovisning för tiden 1 januari – 15 maj 2018 och slutredovisning för tiden fram till likvidationens avslutande den 4 december 2018. Dessa handlingar bifogas i mailet. Underskrivna original kommer att finnas tillgängliga vid mötet.

Dagordning

1.          Val av ordförande samt anmälan av sekreterare vid stämman
2.          Fastställande av röstlängd
3.          Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4.          Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5.          Fastställande av dagordning
6.          Föredragning av styrelsens avgåenderedovisning för tiden 2018-01-01 – 2018-05-15
7.          Beslut om godkännande av avgåenderedovisningen per 2018-05-15
8.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9.          Föredragning av likvidatorns slutredovisning för 2018 och likvidationstiden.
10.        Beslut om ansvarsfrihet för föreningens likvidator
11.        Stämman avslutas

Utskiftning av föreningens tillgångar görs så snart föreningens momsredovisning tom 30 november har kunnat lämnas. Då kommer de 61 medlemmarna få sina insatser utbetalda till samma bankkonton som vid delåterbetalningen den 11 maj 2018.

Alla medlemmar har gjort lika stor insats, 18 000 kr per medlem (efter delåterbetalningen i maj 2018). Det belopp som skiftas ut uppgår till 1 867 kr/andel vilket innebär att var och en av medlemmarna har gjort förlust vid avyttring av andel i ekonomisk förening om 16 133 kr.

Efter denna föreningsstämma är föreningen upplöst och anmälan om att avsluta likvidationen kan lämnas in till bolagsverket. Om du har några frågor går det bra att ringa mig på nedanstående telefonnummer eller maila marie.olofsson@trananred.se.

Dokument att ladda ner:
Avgåenderedovisning
Slutredovisning

Delutbetalning

Som ni vet så överlät vi 1 februari fibernätet till ElmNet AB. Vid det kommande årsmötet 15 maj föreslår styrelsen därför att mötet beslutar om likvidering av föreningen.

Efter försäljningen av nätet har föreningen ett avsevärt överskott i kassan. Vi har dock några leverantörsfakturor kvar, som vi ännu inte fått och som vi måste reservera pengar för.

Vi kommer dock att inom några dagar göra en delutbetalning till varje föreningsmedlem. Det eventuella resterande överskottet kommer att hanteras av likvidatorn Marie Olofsson och utbetalas när hela likvideringsprocessen slutförts i slutet av 2018.

Efter 15 maj kommer styrelsens ansvar att övertas av likvidatorn och föreningen upplöses.
Ansvaret för den fortsatta driften av fibernätet har ElmNet AB.

Lycka till med ert fortsatta surfande.

Bengt Sinner (ordförande)

Kallelse till Årsmöte i Älmhult-Liatorp Fiber 2 ekonomisk förening för år 2017
 
Plats: Församlingshemmet Värpeshultsvägen Liatorp
Tid:  2018-05-15 kl 18.30
 
OBS! Mycket viktigt möte. Beslut om likvidering av föreningen skall tas. 
 
Kallade är de som tecknat fullständigt anslutningsavtal med Liatorp Fiber (Tätortsföreningen).
 
Underlag för årsmötet inkl. dagordning och bokslut bifogas. Dessa dokument kommer även att finnas tillgängliga på mötet.
 
Bilagor:
2. Bokslut
 
Välkomna!
 
Liatorp 2018-04-30
 
Styrelsen

Information om försäljning av fibernätet i tätorten

Den 31/1 uppdrog medlemsmötet för tätortsföreningen att genomföra försäljning av fibernätet till ElmNet AB.

Försäljningssumman för fibernätet är 279.000 kr.

ElmNet övertog fibernätet 1 februari. Rent praktiskt är nu medlemmarna även kunder hos ElmNet. Som kund i ElmNet betalar varje ansluten kund 50 kr/mån i nätavgift. Även om vi inte antagit ElmNet´s erbjudande hade vi fått samma nätavgift men dessutom en avgift för att täcka våra egna administrativa kostnader.

Föreningen har fortfarande ett par installationsprojekt att genomföra, vilka inte berörs av försäljningen. Tidtabellen för att genomföra dessa är helt beroende av vädret och tjäle i marken.

Eftersom föreningen inte längre har ett nät att förvalta efter försäljningen återstår för styrelsen att förbereda för likvidering av föreningen. Denna förberedelse består i att planera för utbetalning av innestående medel under beaktande av att ha tillräcklig marginal för en tillfredsställande likviditet.

Vi har tidigare fått kontouppgifter från medlemmarna för utbetalningar. Det är viktigt att var och en avgör om dessa uppgifter fortfarande är aktuella eller har ändrats under tiden. Alla ändringar måste anmälas snarast så att inga fel uppstår.

Bengt Sinner (ordf.)

Kallelse till extra föreningsstämma för Älmhult-Liatorp Fiber Ek För i likvidation (Landsbygden)

Hej medlem i landsbygdsföreningen.

Här kommer likvidatorns (Marie Olofsson) slutrapport och kallelse till en presentation av densamma.

Efter detta möte är vår fiberförening upphörd.

Föreningens styrelse vill önska er alla stor nytta och glädje av fiberinstallationen.

 

Bengt Sinner (ordförande)

 

 

Till andelsägare i Älmhult-Liatorp Ek För 769626-2067

I egenskap av föreningens likvidator kallar jag till föreningsstämma för Älmhult-Liatorp Fiber Ek För 769626-2067 måndagen den 5 februari kl 18:30 i Församlingshemmet i Liatorp.

Detta är det avslutande mötet som ska hållas i föreningen för att behandla styrelsens avgåenderedovisning för tiden 1 januari – 20 juni 2017 och slutredovisning/årsredovisning för tiden fram till likvidationens avslutande den 15 januari 2018. Dessa handlingar bifogas i mailet. Underskrivna original kommer att finnas tillgängliga vid mötet.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt anmälan av sekreterare vid stämman
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens avgåenderedovisning för tiden 2017-01-01 – 2017-06-20
 7. Beslut om godkännande av avgåenderedovisningen per 2017-06-20
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Föredragning av likvidatorns slutredovisning/årsredovisning för 2017 och likvidationstiden.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens likvidator
 11. Stämman avslutas

Utskiftning av eget kapital har gjorts i förhållande till inbetalda insatser varvid de medlemmar vars insats var 25 000 kr har fått 25 234:60 kronor sig tillgodo och de med 5 000 kr i insats fått 5 046:92 kr. Det innebär att medlemmarna har gjort vinst vid avyttring av andel i ekonomisk förening om 234 resp 46 kr.

Utskiftning av föreningens tillgångar har gjorts varvid de 51 medlemmarna fått sina insatser utbetalda genom delbetalning till ElmNet AB för anslutningsavgift och genom utbetalning till respektive konto som medlemmarna uppgett till föreningen. Föreningen har i samband med föreningens avslutande 45 medlemmar som betalat 25 000 kr vardera i insats och 6 medlemmar som betalat 5 000 kr vardera i insats.

Utbetalning har gjorts genom att de med insats 25 000 kr har fått 19 900 kr utbetalt till ElmNet AB och 5 334:60 till bankkonto medan de som betalat 5 000 kr i insats har fått 5 000 kr överfört till ElmNet AB och 46:92 kr utbetalt till bankkonto. Kontrollera gärna att rätt summa satts in på ditt konto. Överföringen gjordes den 15 januari så beloppen bör ha kommit in på respektive bankkonto senast den 16 januari 2018.

Efter denna föreningsstämma är föreningen upplöst och anmälan om att avsluta likvidationen kan lämnas in till bolagsverket. Om du har några frågor går det bra att ringa mig på nedanstående telefonnummer eller maila marie.olofsson@trananred.se.

 

Med vänlig hälsning

Marie Olofsson
Redovisningsbyrån Tranan AB
Trarydsallén 4D
287 72 Traryd
0433-723 50 (723 52 direkt)

Kallelse Extra Medlemsmöte Älmhult-Liatorp Fiber 2 Ekonomisk Förening (Tätort)

Hej medlem!

Efter fem års tid har vi till slut kommit i hamn med vårt fiberprojekt för Liatorps tätort. I dagsläget har 93 fastigheter/lägenheter anslutits eller är på väg att anslutas.

Styrelsens huvudsakliga uppgift nu är förvaltning dvs en icke särskilt tungt belastande sysselsättning för 7 styrelsemedlemmar. Styrelsen anser att kostnaderna för drift och administration är alltför hög för att behålla den nuvarande organisationen.

Mycket tack vare att styrelsen under alla åren oftast jobbat och haft kostnader som inte tagits ut från föreningen har verksamheten under åren resulterat i ett numera ganska stort överskott, som naturligtvis bör minskas eller helt elimineras.

Styrelsen har under en tid förhandlat om försäljning av vårt nät till ElmNet. Vi har även övervägt att erbjuda nätet till privata aktörer. Tyvärr är föreningens nät helt beroende av att viktiga delar av tätortens totala nät inte ägs av föreningen utan av ElmNet. Vårt nät ser mera ut som ett antal fristående nätdelar i vissa gator i samhället utan förbindelse sinsemellan. Beroendet av ElmNet och det icke sammanhållande nätet leder oss till uppfattningen, att föreningens nät inte är attraktivt för en privat investerare. En klar nackdel är också osäkerheten om framtiden med en privat aktör. Med ElmNet fås en enda ägare, tillförlitlig och med gynnsamma driftvillkor.

Vid sidan av fördelen för styrelsemedlemmarna att bli av med sina uppgifter så är kanske den största fördelen en icke föraktlig återbetalning av medlemmarnas insats efter försäljning.

Styrelsen kallar därför härmed till

Extra medlemsmöte onsdagen 31 januari kl 18.30 i Församlingshemmet Liatorp

för beslut om styrelsens förslag till försäljning av fibernätet till ElmNet AB.

Regler vid fastighetsförsäljning

Lagar

Reglerna vid fastighetsöverlåtelse styrs av lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 3 §.

Stadgar

Föreningens stadgar finns under fliken Dokument/Protokoll, möten och stadgar

Anslutningsavtal

Föreningens och medlemmens relation styrs förutom av stadgarna av anslutningsavtalet som kan hittas under fliken Dokument/Blanketter/Avtal för fullständig anslutning.

Överlåtelse av anslutningsavtal

Vid överlåtelse av fastighet skall överlåtaren i första hand även avtala om överlåtelse av anslutningsavtalet till den nye ägaren. Enligt lag så skall då den inbetalda insatsen följa med till den nye ägaren.

Av naturliga skäl har föreningens stadgar inte specificerat ett fast bestämt insatsbelopp utan enbart angett ett intervall mellan 5000 kr och 30000 kr. Styrelsen har därför valt att betrakta det vid varje tidpunkt inbetalda insatskapitalet som insats. Medlemmarna kan vid medlemsmöte – inom ramen för de i stadgarna angivna insatsgränserna bevilja ytterligare tillskott eller att besluta om återbetalning vid eventuella överskott. Den verkliga insatsen kan alltså variera med tiden.

Enligt föreningens stadgar blir en fastighetsägare medlem i föreningen, när anslutningsavtal tecknats och godkänts av föreningens styrelse.

Medlemskapet träder i kraft efter protokollfört beslut av styrelsen.

Det är därför viktigt vid överlåtelse, att nye ägaren uppmärksammas på, att denne inte blir medlem, förrän en ansökan inkommer och godkänns av styrelsen vid styrelsemöte. Från föreningens synpunkt är överlåtaren medlem ända tills en ny ansökan godkänts.

Kallelse till Årsmöte i Liatorp Fiber Ekonomisk förening (Landsbygden)

Plats: Församlingshemmet Värpeshultsvägen Liatorp
Tid: 2017-06-20 kl 18.30
OBS! Mycket viktigt möte. Beslut om likvidering av föreningen skall tas. 
Kallade är de som tecknat fullständigt anslutningsavtal med Liatorp Fiber (Landsbygdsföreningen).
I mailet som skickats ut finns dagordning och bokslut bifogat, samt information om likvidering av en ekonomisk förening.
Dagordning kan laddas ner här: Dagordning årsmöte avseende 2016
Liatorp 2017- 06-04
Styrelsen

Driftstörning

Den 14/3, natten mellan Måndag och Tisdag, mellan klockan 02 och 06 planerar Zitius ett arbete som kommer påverka all trafik som går via Stockholm för samtliga tjänsteleverantörer. Kunder anslutna till ElmNets stamfibernät kan uppleva sporadiska avbrott under denna perioden.

Kommunen (ElmNet) övertar landsbygdsprojektet i Liatorp

Landsbygdsföreningen

Medlemsmötet 2016-10-20 beslutade att acceptera erbjudandet av ElmNet att överta det pågående fiberprojektet på landsbygden.

Bakgrund

Kommunen/ElmNet har överenskommit med Fälhults, Diös och Pjätteryds fiberföreningar att slå samman byanätsprojekten i dessa föreningar till ett gemensamt projekt som leds av ElmNet. Vi erbjöds nu att ingå i detta sammanslagna projekt för att få fiberanslutning på samma villkor som centralorten Älmhult. ElmNet har nu sökt statligt stöd för den nya konstellationen.

Erbjudandet innebär väsentligen, att vår medlemsinsats sänks från 25.000 kr till 19.900 kr för permanentboende, medan insatsen för fritidshus blir 24.900 kr. 19.900 kr är den avgift, som kunder i Älmhult centralort får betala.

Månadsavgiften kommer att bli ungefär samma som vi kan förvänta oss om vi fortsätter på egen hand.

Eftersom föreningen redan tagit in 25.000 kr från medlemmarna kommer överuttaget att återbetalas till medlemmarna.

Styrelsen förutsätter att vårt pågående projekt kommer att löpa planenligt även efter en eventuell projektöverföring. Detta bekräftas av ElmNet.

Status

Vi håller nu på att gräva och lägga ner slang längs Holkhultsvägen- Rephult och Bölsnäs.
I Gölshult Regnhult-Strängarås är även fiberblåsningen till fastigheterna klar.

Arbetet försvåras av att tillståndet från Trafikverket har fördröjts, vilket gör att vi tills vidare måste undvika grävning längs väg 124. Vi har nu väntat på detta tillstånd i 3 månader. Dessutom har även EON drabbats av samma försening av tillstånd, vilket innebär att samförläggningen inte hellre har kunnat genomföras.

Trots det så finns fortfarande möjligheten att vi skall ha genomfört kanalisationen i år förutsatt att vi inom kort får de sökta tillstånden.

Den väsentligaste förändringen för medlemmarna är att insatsen väsentligt reduceras.

Tätortsföreningen

Medlemmar i denna förening undrar naturligtvis, varför inte tätortsföreningen också får något erbjudande om lägre insats. På denna undran finns i dag inget tydligt svar från kommunen.

Flertalet föreningar, som redan har genomfört fiberutbyggnaden i sina byanät (dvs även vårt byanät i tätorten), har oftast hamnat i ett slutpris överstigande 19,900 kr. Detta har kommunen noterat. Vi kan därför förvänta oss, att även för dessa redan klara byanäten, någon form av erbjudande kan dyka upp. Dock önskar Kommunen ta ett steg i taget och först få igång det nya sammanslagna projektet.

För tätortsföreningen gäller, att vi har ett överskott, såsom tidigare redogjorts för. Dock är fortfarande inte alla fakturor erhållna, vilket gör, att det exakta värdet inte kan anges. Det är främst EON´s faktura, för att de lagt ner våra slangar i deras diken för elkablar, som dröjer. Det är anledningen till varför vi inte har återbetalat överskottet utan finns i tryggt förvar i vår kassa.

Med vänlig hälsning

Bengt

Kallelse till extra medlemsmöte för landsbygdsföreningen

Medlemmar i Älmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk Förening (landsbygdsföreningen) kallas till extra medlemsmöte i Församlingshemmet i Liatorp, Värpeshultsvägen 20, klockan 18.30 torsdag den 20:e oktober.

Detta har gått ut per mail till medlemmar i landsbygdsföreningen.

ElmNet har tagit fram ett förslag om att ta över projektet för fiberutbyggnaden om vi vill lämna projektet ifrån oss. De planerar att göra en gemensam stödansökan för de bidragsberättigande byanätsprojekten i kommunen som godkänner villkoren. Detta beslut kräver medlemmarnas godkännande, därmed kallas ni till ett extra medlemsmöte.

De andra byanäten i Älmhults kommun har redan beslutat om detta. Därmed kan mer information med fördel läsas på Diö byanäts hemsida: http://diobyanat.se/

MVH
Styrelsen

Grävning på landsbygden

Som många kanske har sett har det grävts en hel del på landsbygden. Telarco gräver på de delar som inte kräver tillstånd från trafikverket. Det krävs nämligen tillstånd för att få gräva närmre vägen än 8 meter, därför har vi grävt en bit in på åkrarna för att kunna komma så långt som möjligt, så billigt som möjligt.

Det har grävts från Bästerås, ner till ljunbyvägen, förbi Rephult bort till Bölsnäs. Det har grävts bitvis och kommer lappas ihop så fort tillstånd från trafikverket inkommer. Sedan väntar vi även på att E.ON ska gräva sina bitar där vi ska samlägga, de väntar dock också på tillstånd från trafikverket och tänker inte påbörja nånting innan det inkommer.

Ikväll ska vi i styrelsen ha möte angående ElmNets beslut om att göra en gemensam bidragsansökan. Läs gärna mer om det på http://diobyanat.se/
Vi återkommer med mer information om det.

img_20161005_173735

Information Fakturautskick

Fiberföreningen kommer inom kort att sända ut fakturor till er. Detta mail är en kort förklaring av de olika posterna i fakturan.

Vi har delegerat själva fakturahanteringen till NoxFinans. Det innebär att fakturan ni får är från denna firma och skall betalas till firman enligt de anvisningar som följer med. OBS att fakturan ni får inte är någon bluffaktura.

Fakturan innehåller medlemsavgift för hela året, administrationskostnader för föreningens arbete under första halvåret samt en serviceavgift för de av er som anslutit sig till någon tjänst via Q-market.

Serviceavgiften är ersättning för de tjänster ni abonnerar på. Kommunen (ElmNet) debiterar föreningen 32 kr/ansluten medlem och utnyttjad tid. Vi debiterar er dock enbart 17 kr. Det beror på att vi som nätägare tar ut en näthyra av ElmNet på 15 kr/medlem och utnyttjad tid. Alla siffror exklusive moms.

Vi kommer att försöka göra fakturautskick två gånger per år.

Hoppas denna information är lite klargörande.